Statut

UCHWAŁA NR XIV/88/2011
RADY MJEJSIGEJ W ŻARKACH
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Żarkach

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41ust 1, art. 42, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). art. 8 ust 2 pkt. 2 i art. ll ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 paździenika organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§1. W statucie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach nadanego uchwałą nr 156/XXVI/2002 rady Miejskiej W Żarkach z dnia 7 marca 2002 roku dokonuje się następujących zmian: – §2 otrzymuje brzmienie ,,Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Żarki a terenem jej działalności jest miasto i gmina Żarki” – §5 ust 2 otrzymuje brzmienie „Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki” – §11 ust 2 otrzymuje brzmienie ,, Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki”. – §l2 ust 4 otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie pracowników ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania ustalonego przez dyrektora”. – §l4 otrzymuje brzmienie „W skład biblioteki wchodzą 1. Biblioteka Miejska i Gminna Żarki ul. Ofiar Katynia 3/1, 2. Filia Nr 1 Kotowice ul. Zamkowa 13, 3 Filia Nr 2 Przybynów ul. Szkolna 2.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§3. Uchwała wchodzi W życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

STATUT
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
W Żarkach

I Przepisy ogólne
§1 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żarkach w 1949 roku i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.nr 85,poz. 539 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.nr 13 z 2001 r. poz. 123)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 200lr. poz. 1591)
4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.nr 106 z 1998 r poz. 668 z późniejszymi zmianami)
5. Niniejszego statutu
§2 Siedzibą Biblioteki jest Miejska Biblioteka Publiczna W Żarkach Moniuszki 1, a terenem jej działalności jest Gmina Żarki
§3 Organizatorem Biblioteki jest Gmina Żarki. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników oraz utrzymanie obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona
§4 Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
§5
1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa. Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Zarząd Miejski
§6 Biblioteka używa pieczęci adresowej do korespondencji i pieczęci okrągłej w otoku napis z nazwą biblioteki.

II Cele i zadania Biblioteki
§7 Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy
§8 Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje też z Biblioteką Powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzi wypożyczenia między biblioteczne z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych.
4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.
7. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.
8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.
§9
1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem punktu 2.
2. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpłaty przeznacza na działalność statutową.
§10 Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III Organy Biblioteki i jej organizacja
§11
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski
§12
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.
4. Wynagrodzenia pracowników biblioteki określa regulamin wynagradzania sporządzony w uzgodnieniu z Zarządem Miejskim.
§13 Biblioteka prowadzi, wypożyczalnię, czytelnie i Filie biblioteczne.
§14 W skład Biblioteki wchodzą:
1. Biblioteka Miejska i Gminna Żarki Moniuszki 1
2. Filia nr 1 Kotowice ul. Strażacka
3. Filia nr 2 Przybynów ul. Szkolna
§15 Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV Gospodarka finansowa Biblioteki
§16 Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.
§17 Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Miejska.
§18 Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.
§19 Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów.
Przychodami biblioteki są:
1. dotacja z budżetu gminy
2. wpływy z prowadzonej działalności
3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
§20 Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

V Przepisy końcowe
§21 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestr instytucji kultury (Dz.U. nr 20 1992 r. poz. 80) Biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru kultury.
§22 Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska w Żarkach. Zmiany w statucie dokonywane są W trybie określonym dla jego nadania.