Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Żarkach jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, Informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

§ 2. Prawo korzystania
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać:
a. aktualny dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, na którym jest nr PESEL
b. wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” i własnoręcznym podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian danych wyszczególnionych w zobowiązaniu.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. Nietrzeźwy czytelnik nie będzie obsługiwany.

§ 3. Wypożyczanie
1. Wypożyczać można jednorazowo trzy książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Bibliotekarz może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
3. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki.
4. Książkę można prolongować 2 razy.
5. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystanie z katalogów, itp.
6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w czytelni, w wyjątkowej sytuacji można wypożyczyć książkę do domu za okazaniem dowodu tożsamości (dowód zostaje w bibliotece do dnia oddania książki).

§ 4. Poszanowanie i Zabezpieczenie Książek
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania pożyczonych książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Za szkody wynikłe 2 zagubienia, uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, wypłacając stosowne odszkodowanie.
3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej ceny rynkowej książki stanu jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym wydaniu, lub za zgodą bibliotekarza inną książkę nie mniejszej wartości , przydatną w Bibliotece.

§ 5. Przetrzymywanie książek
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2. Pkt. 1,
Biblioteka może pobierać opłatę w kwocie 4 zł. koszty upomnienia
W przypadku wysłania upomnienia za potwierdzeniem odbioru koszty opłat wzrastają do 10 zł za upomnienie.
2. Czytelnik, do którego wysyłane są upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.

§ 6. Skargi i Wnioski
Czytelnicy mają prawo wpisać swoje skargi i wnioski do książki skarg i wniosków, dostępnej w Bibliotece.

§ 7. Przepisy końcowe
1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania 2 Biblioteki podejmuje Dyrektor.
3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki
4. Regulamin korzystania z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach nadany przez Dyrektora Biblioteki wchodzi w życie z dniem 2.09.2013 r.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc: – Regulamin Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 2 stycznia 1982 r.