Regulamin imprez


REGULAMIN IMPREZ

Organizowanych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarkach i jej filie.

2. Do imprez tych zalicza się w szczególności: spotkania literackie, lekcje biblioteczne, odczyty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, zajęcia tematyczne, wycieczki i inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej.

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

4. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

5. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora imprezy. Mogą oni ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie.

§ 2

1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie dokonuje się w Bibliotece, telefonicznie lub przez e-mail.

2. Liczba uczestników jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i terminie imprezy.

4. Organizator może odwołać imprezę, informując o tym uczestników.

§ 3

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikacje swojego wizerunku.

2. Biblioteka promuje swoją działalność zamieszczając zdjęcia, fotorelacje, filmy z przebiegu imprez w publikacjach i serwisach internetowych, prowadzonych przez Bibliotekę.

3. Dane osobowe uczestników Biblioteka przetwarza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku(Dz.U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833).

4. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na publikacje swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pisemnie dyrektorowi Biblioteki.

5. Podczas zajęć i imprez organizowanych przez Bibliotekę zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
6. Uczestnik, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.

7.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.03.2018 roku